Điều Khoản Điều Kiện – Chương trình “POPS SUPERFAN”

Khác -
CHƯƠNG TRÌNH POPS Superfan

[Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2022]

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

I. ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT:

1. Chương Trình POPS Superfan được tổ chức thực hiện bởi POPS nhằm mục đích khích lệ và thúc đẩy sự gắn bó của Thành Viên với Ứng Dụng POPS (“Nền Tảng”) theo Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này cũng như các sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

2. Khi tham gia Chương Trình, ngoài việc tiến hành mua các gói POPS Star theo Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng hiện hành trên Nền Tảng, Thành Viên có thể sở hữu POPS Star bằng việc duy trì tiêu thụ nội dung trên Nền Tảng. 

3. Khi Bạn đã được POPS chấp nhận tham gia Chương Trình, bạn đồng ý rằng Điều Khoản có giá trị ràng buộc pháp lý giữa POPS và bạn. Bạn đồng ý và xác nhận thêm rằng bằng việc tham gia Chương Trình, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ với tất cả các quy định của Điều Khoản này.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

4. Bạn đủ điều kiện tham gia Chương Trình nếu Bạn là Thành Viên và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.

5. Tài Khoản không đủ điều kiện tham gia Chương Trình là Tài Khoản thuộc một trong các trường hợp sau: 

– Tài khoản khách, chưa đăng kí hoặc đăng nhập vào tài khoản Thành Viên trên Nền Tảng

– Tài khoản Thành Viên với trường thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: Địa chỉ email, Số điện thoại liên lạc,… không hợp lệ hoặc chưa được cập nhật đầy đủ

6. POPS có toàn quyền quyết định điều kiện của đối tượng tham gia và quyết định Bạn có đủ điều kiện tham gia Chương Trình.

III. THỜI HẠN VÀ PHẠM VI

7. Chương Trình được thực hiện từ ngày 17/10/2022 (Ngày Bắt Đầu) cho đến khi POPS có thông báo tiếp theo về việc dừng chương trình

8. Chương Trình được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam

9. POPS Star tích lũy sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Thành Viên sau khi Thành Viên hoàn tất hoạt động thành công được POPS chấp thuận (“Hoạt Động Hợp Lệ“). Một Hoạt Động Hợp Lệ là một hoạt động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

       a. Thực hiện đủ và đúng hoạt động quy định tại Điều 11 dưới đây;

       b. Hoạt Động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều III Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng trên Nền Tảng;  không gian lận, không hack, không chia sẻ Tài Khoản, không thông đồng với bất kỳ bên nào để hack Tài Khoản

       c. Hoạt động được thực hiện liên tục, không ngắt quãng, không cộng dồn;

       d. Hoạt động được thực hiện bởi Thành Viên đủ điều kiện tham gia Chương Trình.

10. POPS Star Tích Lũy

     a. Thành Viên cần đăng nhập vào Nền Tảng mỗi ngày và hoàn thành đọc truyện tranh bất kì với thời gian đọc tối thiểu 05 phút,  thực hiện liên tục 05 (năm) ngày sẽ được 10 (mười) POPS Star Tích Lũy. Thành Viên chỉ được quy đổi tổng lượng POPS Stars Tích Lũy từ Hoạt Động Hợp Lệ sau mỗi 05 (năm) ngày tham gia hoạt động liên tục.

     b. Thành Viên cần đăng nhập vào Nền Tảng mỗi ngày và xem ít nhất 05 phút nội dung phim bất kì, thực hiện liên tục 05 (năm) ngày sẽ tích lũy được 10 (mười) POPS Stars. Thành Viên chỉ được quy đổi tổng lượng POPS Stars tích lũy từ Hoạt Động Hợp Lệ sau mỗi 05 (năm) ngày tham gia hoạt động liên tục.

    c. 15 Thành viên có thời gian tham gia thử thách nhiều nhất trong tháng và hoàn thành ít nhất 1 thử thách xem video (mục a) hoặc đọc truyện (mục b) sẽ được nhận một phần quà tri ân từ POPS. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên các nền tảng chính thức của POPS vào đầu mỗi tháng. (Lưu ý: Mục này được bắt đầu từ tháng 11/2022).

11. POPS sẽ tiến hành cộng tổng số POPS Stars Tích Lũy vào Tài Khoản Thành Viên có Hoạt Động Hợp Lệ sau mỗi chu kì 05 (năm) ngày hoàn thành của mỗi Thành Viên. Số lượng POPS Star Tích Lũy sẽ được cộng trực tiếp vào Tài Khoản của Thành Viên trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ làm việc.

12.  Thành Viên đồng ý và xác nhận rằng POPS có quyền:

         a. hủy bỏ, chấm dứt, không cộng POPS Star Tích Lũy cho bất kỳ hoạt động nào mà POPS tin rằng hoặc có cơ sở để tin rằng đó không phải là Hoạt Động Hợp Lệ hoặc khi Thành Viên đã thực hiện bất kỳ hành động gian lận, hoặc hành động không hợp pháp, hoặc hành động tội phạm, hoặc có hành vi vi phạm đối với bất kỳ thỏa thuận hoặc chính sách nào với POPS khi tham gia Chương Trình và sử dụng POPS Star. Trong những trường hợp như vậy, Thành Viên không có quyền yêu cầu POPS chịu trách nhiệm về bất kỳ sự từ chối, chậm trễ, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào dành cho bạn.

         b. thu hồi và cấn trừ: (i) bất kỳ POPS Star Tích Lũy nào đã được cộng hoặc được sử dụng trong thời gian vi phạm, (iii) bất kỳ khoản lợi ích nào của Thành Viên phát sinh từ hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm. Để tránh hiểu nhầm, Thành Viên có trách nhiệm bồi thường cho POPS tất cả tổn thất, thiệt hại mà POPS phải chịu do vi phạm của Thành Viên gây ra. 

13. POPS Star Tích Lũy không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Thành Viên và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

14. POPS Star Tích Lũy chỉ có giá trị sử dụng đối với các dịch vụ sau: Mở khóa chương truyện trên Nền Tảng, mua Sticker bình luận. Các dịch vụ khác của POPS không được liệt kê tại đây nằm ngoài phạm vi áp dụng sử dụng của POPS Star Tích Lũy.

IV. SỬ DỤNG POPS STAR TÍCH LŨY

15. Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được POPS quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của POPS, Thành Viên có thể sử dụng POPS Star Tích Lũy bằng cách trực tiếp giao dịch trên Nền Tảng theo quy định của POPS vào từng thời điểm và tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng trên Nền Tảng. 

16. POPS Star Tích Lũy mà Thành Viên đã sử dụng sẽ được trừ vào tổng số dư POPS Star được thể hiện trong Tài Khoản Thành Viên. Mỗi Thành Viên chỉ được nhận một số lượng POPS Star Tích Lũy nhất định trong suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình, được quy định bởi POPS. 

17. Vào từng thời điểm, nếu có các yêu cầu đặc biệt được ban hành, POPS sẽ thông tin đến Thành Viên các nội dung cụ thể được sử dụng POPS Star Tích Lũy.

18. POPS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc số POPS Star Tích Lũy trong Chương Trình tại Tài Khoản của Thành viên bị sử dụng trái phép.

V. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

19. Thành Viên sẽ bồi thường và đảm bảo POPS sẽ được bồi thường đối với các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm chi phí hợp lý và chi phí luật sư và các chi phí chuyên môn khác) phát sinh từ hoặc là kết quả của việc vi phạm Điều khoản hoặc thiếu sót hoặc cố ý hành động sai trái của Thành Viên khi tham gia Chương Trình.

20. Bất kể điều khoản nào trong Điều Khoản, trong trường hợp phát sinh sự cố (không phải do lỗi của Thành Viên) dẫn đến sai sót hoặc thiếu chính xác trong số liệu, POPS có thể, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc, phải bồi thường cho Thành Viên, và số tiền bồi thường và phương thức bồi thường sẽ được POPS thông báo qua thư điện tử và được quyết định bởi POPS. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của POPS (nếu có) sẽ không vượt quá tổng số POPS Star Tích Lũy mà Thành Viên có được khi tham gia Chương Trình.

VI. BẢO MẬT

21. “Thông Tin Mật” là tất cả các thông tin được sở hữu, bảo hộ hoặc bảo mật được cung cấp cho Một Bên (Bên Tiếp Nhận) bởi Một Bên khác (Bên Cung Cấp) một cách trực tiếp hay gián tiếp, bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng hình ảnh, file lưu trữ, bằng việc minh họa suốt thời gian thực hiện Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các tài liệu, giấy tờ, thông tin, các trao đổi liên quan đến Chương Trình này, là tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ của một Bên và tất cả các thông tin về công nghệ, khách hàng, kế hoạch kinh doanh, các hoạt động xúc tiến và tiếp thị, các quan hệ về tài chính và kinh doanh của một Bên. Ngoài ra, Thông Tin Mật có thể là những kiến thức không viết ra thành văn bản và tất cả những thông tin liên quan đến việc tồn tại, tiến triển và nội dung Chương Trình.

22. Bên Tiếp Nhận phải có trách nhiệm (i) giữ bí mật các Thông Tin Mật có được trong quá trình thực hiện Chương Trình; (ii) không được sử dụng một phần của Thông Tin Mật theo bất cứ cách nào hoặc cho bất cứ mức đích nào ngoài việc sử dụng cần thiết và/hoặc hợp lý cho Chương Trình; (iii) không đăng tải, tiết lộ bất kỳ, một phần hoặc tất cả Thông Tin Mật lên bất kỳ mạng xã hội, mạng Internet, bất kỳ phương tiện nào từ khi nhận được Thông Tin Mật và trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ nếu không có sự đồng ý của Bên cung cấp Thông Tin Mật; (iv) chỉ được cung cấp Thông Tin Mật cho nhân viên, giám đốc, quản lý và cố vấn của mình nếu những người này có nhu cầu hợp lý để tiếp cận Thông Tin Mật, và những người này cũng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản về bảo mật và giới hạn sử dụng một cách nghiêm ngặt được đề cập trong điều khoản này, và chịu trách nhiệm cho việc vi phạm điều khoản này.

23. Bên Tiếp Nhận có thể cung cấp Thông Tin Mật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải (i) nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên cung cấp thông tin về việc cưỡng chế cung cấp thông tin theo quy định của điểm này; (ii) cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Bên Cung Cấp trong việc phản đối hoặc giới hạn việc cung cấp cưỡng chế và (iii) chỉ được cung cấp thông tin nếu bị cưỡng chế hoặc yêu cầu theo quy định của điểm này.

24. Bên Tiếp Nhận phải thông báo cho Bên Cung Cấp ngay lập tức khi phát hiện có bất cứ hành vi cung cấp hoặc sử dụng Thông Tin Mật trái phép. Bên tiết lộ thông tin có trách nhiệm cùng với Bên cung cấp thông tin lấy lại quyền sở hữu Thông Tin Mật và/hoặc ngăn ngừa các hành vi sử dụng hoặc cung cấp Thông Tin Mật trái phép khác. Hai Bên hiểu và đồng ý rằng Bên cung cấp thông tin sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục phù hợp, bao gồm cả lệnh của tòa án và các biện pháp cụ thể, như là biện pháp khắc phục cho việc vi phạm này. Những biện pháp này không phải là duy nhất cho việc vi phạm điều khoản này, mà là các biện pháp bổ sung cho các biện pháp xử lý khác được pháp luật quy định. 

25. Điều khoản bảo mật này có hiệu lực trong suốt thời gian thực hiện Chương Trình và tiếp tục có hiệu lực trong vòng 02 (hai) năm sau khi kết thúc Chương Trình.

VII. CHẤM DỨT

26. POPS bảo lưu quyền (i) tạm dừng hoặc chấm dứt Chương Trình vào bất kỳ thời điểm nào, và (ii) sửa đổi, bổ sung, thay thế bất kỳ điều kiện, điều khoản nào trong Điều Kiện này. 

27. Thành Viên có quyền chấm dứt tham gia Chương Trình sau 72 giờ kể từ thời điểm gửi thông báo bằng thư điện tử đến email popsapp-support@popsww.com của POPS. Trong trường hợp này, POPS sẽ tiến hành đối soát và cộng POPS Star Tích Lũy cho các Hoạt Động Hợp Lệ tính đến thời điểm Thành Viên gửi thông báo. 

28. POPS có quyền đình chỉ Tài Khoản của Thành Viên trên Nền Tảng và/hoặc hủy và/hoặc hoãn quyền tham gia Chương Trình của Thành Viên theo Điều Khoản cho mục đích thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào vào bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà POPS cho là thích hợp, liên quan đến bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào về hành vi sai trái hoặc gian lận hoặc các hành vi vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng trên Nền Tảng hoặc Điều Khoản này.

29. POPS có quyền giữ lại các số lượng POPS Star Tích Lũy chưa cộng vào Tài Khoản của Thành Viên trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt để đảm bảo rằng số POPS Star Tích Lũy cho Thành Viên một cách chính xác.

30.  Khi chấm dứt tham gia Chương Trình theo quy định tại Điều Khoản này, tất cả các quyền và nghĩa vụ của các Bên sẽ bị chấm dứt, ngoại trừ những vấn đề rõ ràng hoặc theo bản chất của chúng là tồn tại sau khi Thỏa thuận hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt.

31. Khi chấm dứt tham gia Chương Trình này, không cần được yêu cầu, Thành Viên sẽ ngay lập tức xóa toàn bộ thông tin và tài liệu mà Thành Viên đã nhận được từ POPS trong quá trình bạn tham gia Chương Trình. Thành Viên sẽ không có quyền lưu giữ những thông tin này. Theo yêu cầu của POPS, Thành Viên phải cung cấp cho POPS xác nhận bằng văn bản về việc xóa thông tin.

IX. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

32.  Điều Khoản được thành lập và điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

33.  Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản này, bao gồm bất kỳ tranh chấp liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Chương Trình và Điều Khoản, sẽ được xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”) có hiệu lực áp dụng, các quy tắc được coi là được đưa vào Điều Khoản CTLK này bằng cách tham chiếu đến tại Điều này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 3 trọng tài. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

X. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

34. Tại bất kỳ thời điểm nào, POPS có quyền sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các điều khoản được quy định trong Điều Khoản. 

35. Mọi sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc thông tin cập nhật sẽ được thông báo cho Thành Viên qua Tài Khoản của Thành Viên hoặc email của Thành Viên hoặc được công bố trên Nền Tảng (tùy theo điều kiện thích hợp) và sẽ có hiệu lực sau năm (5) ngày kể từ ngày thông báo. Thành Viên đồng ý rằng Thành Viên có trách nhiệm truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các sửa đổi này tại từng thời điểm. Việc Thành Viên tiếp tục tham gia Chương Trình sau khi các sửa đổi có hiệu lực sẽ được coi là sự xác nhận và chấp nhận của Thành Viên đối với nội dung sửa đổi đó. Trong trường hợp bạn không đồng ý với những sửa đổi này, Thành Viên có quyền chấm dứt việc tham gia Chương Trình trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày POPS thông báo và/hoặc công bố các sửa đổi đó.

36. POPS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc Thành Viên không cập nhật thông tin, sửa đổi, bổ sung và không giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào phát sinh từ việc bổ sung, cập nhật này. 

37. Nếu Thành Viên có khiếu nại liên quan đến số lượng POPS Star Tích Lũy từ Chương Trình , thì khiếu nại đó phải được gửi đến POPS (tại đây) trong vòng một (01) tuần kể từ ngày bạn nhận được thông tin xác nhận từ POPS. POPS có thể yêu cầu Thành Viên cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của Thành Viên. POPS bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu khiếu nại từ Thành Viên vượt quá thời gian nêu trên. 

38. POPS không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho POPS Star. Bạn cần kiểm tra với chuyên viên tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận POPS Star có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.

39. Mọi thắc mắc liên quan đến Chương Trình và các thông tin liên quan, Thành Viên liên lạc với POPS thông qua thông tin liên lạc như sau: 

o        Địa chỉ email: popsapp-support@popsww.com

40. Chương Trình sẽ không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, hoạt động tương tác với Thành Viên khác diễn ra trong cùng Thời Hạn.

41. Bản Điều Khoản này được bao gồm và áp dụng đồng thời cùng với các quy định chung của Điều Khoản và Điều kiện Sử Dụng và Chính sách và Quy trình xử lý Khiếu nại trên Nền Tảng. Thành Viên tham gia Chương Trình, ngoài việc tuân thủ các điều kiện tại Điều Khoản này, còn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định và chính sách của Nền Tảng. 

42. POPS có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc thực hiện Chương Trình và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của POPS theo Điều Khoản này cho một Bên thứ ba bất kỳ và Thành viên đồng ý hợp tác với POPS để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.

43. Điều Khoản có giá trị từ ngày 17/10/2022