ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Điều Khoản và Điều Kiện Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết (“Điều Khoản Chung”) được thiết lập và tham gia giữa Công Ty Cổ phần Phong Phú Sắc Việt (“POPS), và bạn (“Nhà Sáng Tạo Nội Dung”) (POPS và Nhà Sáng Tạo Nội Dung được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”).

Khi bạn đã được POPS chấp nhận tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết (“Chương Trình”), Điều Khoản Chung này có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Các Bên và thay thế các trao đổi, tuyên bố, thỏa thuận trước đó bằng văn bản hoặc lời nói về vấn đề liên quan giữa Các Bên. Bạn đồng ý và cam kết tuân thủ với tất cả các quy định của Điều Khoản Chung này.  

ĐIỀU 1.            ĐỊNH NGHĨA

1.    “Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết” (sau đây gọi tắt là “Chương Trình”) là chương trình được thực hiện bởi POPS mà theo đó Nhà Sáng Tạo Nội Dung sẽ tham gia để quảng bá sản phẩm, hàng hóa của POPS và đối tác của POPS (“Đối Tác”).

2.    “Ngày Làm Việc” là các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, và không bao gồm các ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật lao động của Việt Nam.

3.    “Hàng Hóa” là bất kỳ hàng hóa, sản phẩm được POPS/ Đối Tác đăng tải lên Nền Tảng để bán cho người mua/ khách hàng (“Khách Hàng”).

4.    “Nền Tảng” là trang website: https://pops.vn/shop/  được vận hành và quản lý bởi POPS.

5.    “Nhà Sáng Tạo Nội Dung” (Content Creator) là những KOL (Key Opinion Leader), KOC (Key Opinion Consumer), và/hoặc những người có sức ảnh hưởng khác, tham gia Chương Trình theo Điều Khoản Chung này, và dùng sự sáng tạo của mình để sản xuất các nội dung (câu chữ, hình ảnh, video…) trên các phương tiện truyền thông, nền tảng trực tuyến để truyền tải thông điệp đến công chúng/người xem.

6.    “Link Mua Hàng” là đường liên kết dẫn đến website bán Hàng Hóa của POPS.

7.    “Đơn Đặt Hàng” là các yêu cầu đặt hàng được Khách Hàng thực hiện trên Nền Tảng thông qua việc truy cập Link Mua Hàng.

8.    “Đơn Hàng Hoàn Thành” là những Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng đã nhận Hàng Hóa và thanh toán tiền mà không có bất kỳ khiếu nại nào trong vòng 07 (bảy) kể từ ngày nhận Hàng Hóa hoặc thời hạn khác tùy theo quy định, chính sách của Nền Tảng tại từng thời điểm.

9.    Giá Trị Đơn Hàng Hoàn Thành” là phần còn lại của tổng số tiền các Đơn Hàng Hoàn Thành mà POPS nhận được sau khi trừ đi chi phí vận chuyển, khuyến mãi, phí vận hành Nền Tảng (nếu có).

10.Tỷ Lệ” là tỷ lệ thể hiện tại website: https://pops.vn/shop/pops-kol-affiliate-san-pham/  của Chương Trình hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa các Bên. POPS được quyền thay đổi, điều chỉnh Tỷ Lệ tại từng thời điểm bằng cách thông báo, cập nhật trên website Chương Trình hoặc dưới hình thức khác bằng văn bản, và sẽ có hiệu lực sau 01 (một) ngày kể từ ngày thông báo.

11.Hoa Hồng Ước Tính” là khoản phí dịch vụ tính trên Tỷ Lệ của giá trị các Đơn Đặt Hàng. Khoản tiền này được ghi nhận ngay sau khi phát sinh Đơn Đặt Hàng và có thể thay đổi trong trường hợp Đơn Đặt Hàng không thỏa điều kiện là Đơn Hàng Hoàn Thành. Hoa Hồng Ước Tính đã bao gồm thuế TNCN.

12.Hoa Hồng Thực Tếlà khoản phí dịch vụ tính trên Tỷ Lệ của Giá Trị Đơn Hàng Hoàn Thành. Hoa Hồng Thực Tế đã bao gồm thuế TNCN.

13.Thời Hạn” được quy định tại Điều 10 dưới đây.

14.Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ” là bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế hoặc quyền sở hữu công nghiệp khác liên quan đến Hàng Hóa, bao bì hoặc tài liệu tiếp thị của Hàng Hóa thuộc sở hữu và/hoặc được cấp phép cho POPS và/hoặc Đối Tác.

ĐIỀU 2.            CHI TIẾT THỰC HIỆN

1.    Để tham gia Chương Trình, Nhà Sáng Tạo Nội Dung sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào được POPS yêu cầu để đăng ký tài khoản của mình trên Nền Tảng (“Tài Khoản”) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp. POPS được toàn quyền đơn phương quyết định chấp nhận hoặc từ chối việc đăng ký của Nhà Sáng Tạo Nội Dung mà không cần thông báo lý do cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung.

2.    Sau khi được chấp thuận tham gia Chương Trình, POPS sẽ cấp Tài Khoản và cấp cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung quyền thể hiện Link Mua Hàng trên nguyên tắc không độc quyền và chỉ cho mục đích tham gia Chương Trình. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của POPS, Nhà Sáng Tạo Nội Dung không được chuyển giao quyền thể hiện Link Mua Hàng, không được chỉnh sửa, thay đổi Link Mua Hàng.

3.    Nhà Sáng Tạo Nội Dung thực hiện livestream, quay video, đăng bài viết, hình ảnh đánh giá, giới thiệu Hàng Hóa kèm theo Link Mua Hàng.

(các video, buổi livestream, bải viết quảng cáo sau đây gọi “Tài Liệu Quảng Cáo”)

4.    Tài Liệu Quảng Cáo sẽ gồm các yếu tố sau: hình ảnh, âm thanh (giọng nói), chữ viết hay bất kỳ thông tin nào khác do Nhà Sáng Tạo Nội Dung thực hiện để quảng cáo và hướng dẫn Khách Hàng mua Hàng Hóa.

5.    POPS sẽ thanh toán Hoa Hồng Thực Tế theo quy định tại Điều 3.

ĐIỀU 3.            THANH TOÁN

1.    Sau ngày 15 hàng tháng, Nhà Sáng Tạo Nội Dung có thể truy cập Tài Khoản để kiểm tra Hoa Hồng Ước Tính và Hoa Hồng Thực Tế đã tích lũy của mình. Trong đó, Hoa Hồng Thực Tế được tính đến tháng trước liền kề của tháng mà hai Bên thực hiện đối soát và thanh toán (theo mục 2 dưới đây).

2.    Đối soát

       Khi Nhà Sáng Tạo Nội Dung yêu cầu nhận và Hoa Hồng Thực Tế bằng hoặc lớn hơn 200.000 VNĐ (“Mức Tối Thiểu”), POPS sẽ gửi báo cáo về các Đơn Hàng Hoàn Thành (“Báo Cáo”) trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc qua thư điện tử (email) để Nhà Sáng Tạo Nội Dung thực hiện đối soát.

       Nếu Nhà Sáng Tạo Nội Dung không điều chỉnh/ bổ sung hay phản hồi (thông qua email đăng ký Tài Khoản) trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận Báo Cáo thì mặc định Nhà Sáng Tạo Nội Dung đã đồng ý với toàn bộ nội dung Báo Cáo.

3.    Thuế thu nhập cá nhân

(a) POPS sẽ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân của Nhà Sáng Tạo Nội Dung trên phần Hoa Hồng Thực Tế để khai nộp cho Cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành và thanh toán phần còn lại (tức Hoa Hồng  Thực Nhận”) cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung

(b) Nếu có thay đổi hay phát sinh về những khoản thuế thu nhập nào khác do thay đổi về chính sách thuế của Nhà nước thì POPS sẽ tự động áp dụng chính sách thuế mới của Nhà nước.

4.    Thanh toán

       POPS sẽ thanh toán Hoa Hồng Thực Nhận trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày Báo Cáo được xác nhận, theo kỳ thanh toán gần nhất của POPS (tức ngày 10 và ngày 25 hàng tháng)

       Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng do Nhà Sáng Tạo Nội Dung cung cấp.

ĐIỀU 4.            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG

1.    Thực hiện quảng bá, giới thiệu Hàng Hóa trên Nền Tảng theo đúng thông tin, hướng dẫn của POPS.

2.    Sử dụng các phương pháp và hình thức quảng cáo hiệu quả và chuẩn xác, không gây phản cảm, khó chịu cho người xem, không làm Khách Hàng hiểu sai, nhầm lẫn về Hàng Hóa và không ảnh hưởng đến thương hiệu, danh tiếng của POPS.

3.    Cam kết không phát sinh bất kỳ khủng hoảng, sự cố truyền thông (“Scandal”) liên quan đến hình ảnh, tư cách đạo đức của Nhà Sáng Tạo Nội Dung và/hoặc có bất kỳ hành vi, hành động nào khác gây ảnh hưởng xấu đến POPS và/hoặc Đối Tác (bao gồm cả trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc Nhà Sáng Tạo Nội Dung vi phạm pháp luật) trong Thời Hạn và trong vòng 02 (hai) năm sau khi chấm dứt Điều Khoản Chung. Trường hợp vi phạm, Nhà Sáng Tạo Nội Dung có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp khắc phục thiệt hại cho POPS/ Đối Tác và các chế tài khác theo quy định của Điều Khoản Chung.

4.    Đảm bảo nội dung, tài liệu, hình ảnh, âm thanh và các yếu tố cấu thành Tài Liệu Quảng Cáo tuân thủ pháp luật liên quan, thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Nhà Sáng Tạo Nội Dung và cam kết chịu mọi trách nhiệm (bao gồm trách nhiệm pháp lý) nếu có phát sinh tranh chấp với bên thứ ba.

5.    Cam kết gỡ bỏ, chỉnh sửa ngay lập tức bất kỳ Tài Liệu Quảng Cáo trong trường hợp POPS nhận thấy nội dung Tài Liệu Quảng Cáo hoặc bất kỳ thành phần, yếu tố nào trong Tài Liệu Quảng Cáo vi phạm quy định pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo yêu cầu của nền tảng đăng tải.

6.    Có đầy đủ các giấy phép, sự chấp thuận cần thiết để tham gia Chương Trình.

ĐIỀU 5.            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA POPS

1.    POPS cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến Chương Trình để Nhà Sáng Tạo Nội Dung sử dụng cho việc giới thiệu, quảng cáo Hàng Hóa, Đối Tác.

2.    POPS sẽ vận hành và đảm bảo Nền Tảng hoạt động trong trạng thái ổn định.

3.    POPS sẽ thanh toán Hoa Hồng Thực Tế cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung theo quy định.

4.    POPS bảo lưu quyền xem xét bất kỳ Tài Liệu Quảng Cáo nào cũng như bất kỳ tài liệu liên quan nào do Nhà Sáng Tạo Nội Dung thực hiện, cung cấp. Trong trường hợp POPS nhận thấy việc thực hiện Tài Liệu Quảng Cáo vi phạm chính sách, điều khoản hoạt động của Nền Tảng hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào, POPS được quyền:

(a) yêu cầu Nhà Sáng Tạo Nội Dung sửa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể.

(b) yêu cầu Nhà Sáng Tạo Nội Dung gỡ bỏ ngay lập tức Tài Liệu Quảng Cáo.

(c) yêu cầu Nhà Sáng Tạo Nội Dung bồi thường cho POPS toàn bộ thiệt hại phát sinh.

(d) Các biện pháp chế tài khác được quy định tại Điều Khoản Chung này và các hợp đồng, thỏa thuận của các Bên.

5.    POPS được quyền cập nhật, sửa đổi, hoặc chỉnh sửa Điều Khoản Chung tại bất kỳ thời điểm nào. Việc cập nhật, sửa đổi này được thực hiện thông qua việc công bố Điều Khoản Chung đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên website của Chương Trình, thông qua email, hoặc các phương tiện thông tin (nếu áp dụng). Điều Khoản Chung đã cập nhật sẽ có hiệu lực sau 01 (một) ngày kể từ thời điểm được đăng tải công khai.

ĐIỀU 6.            QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.    POPS cho phép Nhà Sáng Tạo Nội Dung sử dụng Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ cho các mục đích liên quan đến và trong phạm vi cần thiết của tiếp thị, giới thiệu Hàng Hóa trong Thời Hạn. Nhà Sáng Tạo Nội Dung không có quyền tự ý sử dụng, định đoạt Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản hoặc thư điện tử của POPS, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc không được mua bán, tặng cho, chuyển nhượng, sử dụng một phần hoặc toàn bộ các tư liệu về ý tưởng, kịch bản, nội dung, bản quyền, hình ảnh của Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ dưới bất kỳ hình thức nào để làm sản phẩm phái sinh, hoặc bán, tặng cho, phân phối lại cho đối tác thứ ba bất kỳ nhằm kinh doanh trên các kênh phát hành trực tuyến, các ứng dụng trên thiết bị di động và truyền hình, hoặc cho bất cứ mục đích nào khác

2.    Ngoại trừ trường hợp được quy định khác tại Điều Khoản Chung, Tài Liệu Quảng Cáo đều thuộc quyền sở hữu của Nhà Sáng Tạo Nội Dung.

ĐIỀU 7.            QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

1.    Hình ảnh của Nhà Sáng Tạo Nội Dung (gọi tắt là “Hình Ảnh”) được hiểu là hình ảnh của Nhà Sáng Tạo Nội Dung được cắt/chọn lọc từ Tài Liệu Quảng Cáo.

2.    Nhà Sáng Tạo Nội Dung đồng ý POPS có quyền sử dụng Hình Ảnh để thực hiện các hoạt động quảng cáo truyền thông cho POPS trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến (bao gồm cả các hoạt động sao chép, lưu trữ, thay đổi, chỉnh sửa, hậu kỳ, truyền tải, trưng bày, phân phối, quảng bá đại chúng) trong thời gian Nhà Sáng Tạo Nội Dung tham gia Chương Trình và việc sử dụng không được làm phương hại đến hình ảnh, tiếng tăm của Nhà Sáng Tạo Nội Dung.

3.    Giá trị quyền sử dụng Hình Ảnh tại Điều này đã được tính vào Hoa Hồng Thực Tế. Nhà Sáng Tạo Nội Dung không thu thêm bất kỳ khoản phí sử dụng hình ảnh, thù lao, hay bất kỳ chi phí phát sinh nào khác từ POPS cho quyền sử dụng Hình Ảnh này.

ĐIỀU 8.            THÔNG TIN MẬT

1.    Thông Tin Mật” là tất cả các thông tin được sở hữu, bảo hộ hoặc bảo mật được cung cấp cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung bởi POPS một cách trực tiếp hay gián tiếp, bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng hình ảnh, file lưu trữ, bằng việc minh họa suốt quá trình tham gia Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn các kịch bản, bất kỳ âm thanh, hình ảnh, bản mô tả, nét vẽ, một phần hoặc toàn bộ video, một phần hoặc toàn bộ câu thoại, giọng nói và tất cả các tài liệu, giấy tờ, thông tin, các trao đổi liên quan đến dịch vụ, là tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ của POPS và tất cả các thông tin về công nghệ, khách hàng, kế hoạch kinh doanh, các hoạt động xúc tiến và tiếp thị, các quan hệ về tài chính và kinh doanh của POPS. Ngoài ra, Thông Tin Mật có thể là những kiến thức không viết ra thành văn bản và tất cả những thông tin liên quan đến việc tồn tại, tiến triển và nội dung Điều Khoản Chung này.

2.    Nhà Sáng Tạo Nội Dung phải có trách nhiệm (i) giữ bí mật các Thông Tin Mật có được trong quá trình tham gia Chương Trình; (ii) không được sử dụng một phần của Thông Tin Mật theo bất cứ cách nào hoặc cho bất cứ mức đích nào ngoài việc sử dụng cần thiết và/hoặc hợp lý cho tham gia Chương Trình (iii) không đăng tải, tiết lộ bất kỳ, một phần hoặc tất cả Thông Tin Mật lên bất kỳ mạng xã hội, mạng Internet, bất kỳ phương tiện nào từ khi nhận được Thông Tin Mật và trong suốt Thời Hạn nếu không có sự đồng ý của POPS; (iv) chỉ được cung cấp Thông Tin Mật cho nhân viên, giám đốc, quản lý và cố vấn của mình nếu những người này có nhu cầu hợp lý để tiếp cận Thông Tin Mật, và những người này cũng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản về bảo mật và giới hạn sử dụng một cách nghiêm ngặt được đề cập trong điều khoản này, và chịu trách nhiệm cho việc vi phạm điều khoản này.

3.    Nhà Sáng Tạo Nội Dung có thể cung cấp Thông Tin Mật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải (i) nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho POPS về việc cưỡng chế cung cấp thông tin theo quy định của điểm này; (ii) cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho POPS trong việc phản đối hoặc giới hạn việc cung cấp cưỡng chế và (iii) chỉ được cung cấp thông tin nếu bị cưỡng chế hoặc yêu cầu theo quy định của điểm này.

4.    Nhà Sáng Tạo Nội Dung phải thông báo cho POPS ngay lập tức khi phát hiện có bất cứ hành vi cung cấp hoặc sử dụng Thông Tin Mật trái phép. Nhà Sáng Tạo Nội Dung có trách nhiệm cùng với POPS lấy lại quyền sở hữu Thông Tin Mật và/hoặc ngăn ngừa các hành vi sử dụng hoặc cung cấp Thông Tin Mật trái phép khác. Hai Bên hiểu và đồng ý rằng POPS sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục phù hợp, bao gồm cả lệnh của tòa án và các biện pháp cụ thể, như là biện pháp khắc phục cho việc vi phạm này. Những biện pháp này không phải là duy nhất cho việc vi phạm điều khoản này, mà là các biện pháp bổ sung cho các biện pháp xử lý khác được pháp luật quy định.

5.    Trường hợp Nhà Sáng Tạo Nội Dung vi phạm quy định bảo mật thông tin tại điều này thì ngoài chế tài quy định tại Điều 10, Nhà Sáng Tạo Nội Dung phải chịu trách nhiệm:

a.    Bằng chi phí của Nhà Sáng Tạo Nội Dung, thu hồi toàn bộ Thông Tin Mật bị tiết lộ, phát tán, đăng tải.

b.    Bồi thường cho POPS các chi phí liên quan đến Thông Tin Mật; cùng với toàn bộ thiệt hại, tổn thất thực tế mà POPS phải gánh chịu do sự vi phạm của Nhà Sáng Tạo Nội Dung (bao gồm cả thiệt hại, tổn thất mà POPS chịu phát sinh từ đối tác của POPS) và khoản lợi mà đáng lý POPS được hưởng nếu không có sự vi phạm của Nhà Sáng Tạo Nội Dung, theo quy định của pháp luật thương mại và dân sự.

6.    Điều khoản bảo mật này có hiệu lực trong suốt Thời Hạn và tiếp tục có hiệu lực trong 03 (ba) năm sau khi Điều Khoản Chung này chấm dứt.

ĐIỀU 9.            SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1.    Sự kiện Bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này hoặc tồn tại sau khi ký Hợp Đồng này, bao gồm không giới hạn bởi thiên tai, chiến tranh, động đất, bạo loạn, lũ lụt, bệnh dịch, khủng bố, các sự cố kỹ thuật liên quan đến mạng Internet.

2.    Không Bên nào phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên đó trong Điều Khoản Chung, nếu sự chậm trễ và/hoặc không thực hiện nghĩa vụ đó là kết quả của một Sự kiện Bất khả kháng.

3.    Bên bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu miễn trừ trách nhiệm do Sự kiện Bất khả kháng. Trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ sau khi phát sinh Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng sẽ nhanh chóng thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho Bên còn lại. Các nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng, trong phạm vi Sự kiện Bất khả kháng, sẽ được hoãn thực hiện trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng tồn tại.

4.    Mỗi Bên nỗ lực để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của Bên đó ngay sau khi thực tiễn cho phép. Trường hợp Bên bị ảnh hưởng không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong vòng 02 (hai) tháng kể từ khi xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên còn lại sẽ được quyền chấm dứt Điều Khoản Chung và thông báo trước bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng. Không Bên nào được quyền đòi bồi thường thiệt hại phát sinh do Sự kiện Bất khả kháng.

ĐIỀU 10.        THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

1.    Điều Khoản Chung này có hiệu lực vào ngày mà POPS duyệt đăng ký, chấp nhận Nhà Sáng Tạo Nội Dung tham gia Chương Trình và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo Mục 2 dưới đây.

2.    Điều Khoản Chung được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

(a) Theo thỏa thuận của hai Bên;

(b) POPS thực hiện thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh

(c) POPS đơn phương chấm dứt theo quy định của Điều Khoản Chung; và

(d) Xảy ra Sự kiện Bất Khả Kháng theo quy định của Điều Khoản Chung.

3.    POPS được quyền đơn phương chấm dứt Điều Khoản Chung này bằng bất kỳ lý do gì sau khi đã thông báo cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung trước 03 (ba) ngày. POPS có thể chấm dứt Điều Khoản Chung này ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu Nhà Sáng Tạo Nội Dung vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này.

4.    Khi Điều Khoản Chung chấm dứt, quy định về bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệ, quy định về Scandals và các chế tài liên quan sẽ tiếp tục có hiệu lực theo quy định của Điều Khoản Chung. Tất cả các trách nhiệm pháp lý cộng dồn đến trước khi Điều Khoản Chung chấm dứt hoặc hết hạn sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Điều Khoản Chung đã chấm dứt hoặc hết hạn.

5.  Khi Điều Khoản Chung chấm dứt, Nhà Sáng Tạo Nội Dung có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình bằng cách: 

     a. Yêu cầu qua email: Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ : icontact@popsww.com

     b. Yêu cầu trên Ứng dụng: Khởi chạy Ứng dụng trên thiết bị di động –> Đi tới “Cài đặt” –> Chọn “Quản lý hồ sơ” –> Chọn “Xóa tài khoản” > Xác nhận yêu cầu xóa.

     Để rõ ràng:

       – POPS sẽ đánh giá các yêu cầu xóa tài khoản theo từng trường hợp và sẽ gửi cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung xác nhận sau khi tài khoản đã bị xóa.

      – Khi tài khoản bị xóa, tất cả thông tin và dữ liệu khác (bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu cá nhân) được liên kết với tài khoản đó cũng bị xóa, trừ trường hợp POPS cần lưu giữ dữ liệu đó cho mục đích tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của POPS và thực thi các thỏa thuận của POPS theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 11.        BỒI THƯỜNG VÀ PHẠT VI PHẠM

1.    Nếu một trong hai Bên vi phạm Điều Khoản Chung mà không chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục trong thời hạn mà Bên bị vi phạm yêu cầu thì Bên vi phạm có trách nhiệm:

(a) Chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.

(b) Bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Bên vi phạm phải gánh chịu do sự vi phạm Điều Khoản Chung của Bên vi phạm cùng với khoản lợi mà Bên bị vi phạm đáng lý được hưởng nếu không có sự vi phạm Điều Khoản Chung của Bên vi phạm.

2.    Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của POPS sẽ không vượt quá tổng số Hoa Hồng Thực Nhận được trả cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung theo Điều Khoản Chung trong 06 (sáu) tháng ngay trước khi sự kiện yêu cầu trách nhiệm xảy ra.

ĐIỀU 12.        ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.    POPS có thể thực thi các quyền theo Điều Khoản Chung này thông qua các công ty liên kết và nhà thầu phụ. POPS sẽ chịu trách nhiệm về việc các công ty liên kết và nhà thầu phụ đó tuân thủ các quy định của Điều Khoản Chung này.

2.    Điều Khoản Chung này sẽ không tạo thành một quan hệ lao động, hợp danh, liên doanh, hoặc đại lý hoặc nhượng quyền. Các Bên là các nhà thầu độc lập trong việc thực hiện Điều Khoản Chung này. Không bên nào được ràng buộc bên còn lại vào bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ hoặc thể hiện rằng mình có quyền để làm như vậy.

3.    Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Điều Khoản Chung này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Chung này sẽ được Tòa án nơi POPS có trụ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

4.    Tất cả các thông báo theo Điều Khoản Chung này sẽ được xem là đã gửi vào ngày người nhận nhận được thông qua chuyển phát bưu điện, email, thư bảo đảm, fax, và gửi cho POPS hoặc Nhà Sáng Tạo Nội Dung theo địa chỉ của mỗi bên.

5.    Một Bên không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo Điều Khoản Chung này sẽ không được coi là từ bỏ quyền đó trong trường hợp tiếp tục hoặc lặp lại các tình huống làm phát sinh lợi ích đó.

6.    Nếu tại bất kỳ thời điểm nào một hoặc nhiều điều khoản của Điều Khoản Chung này bị coi là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo bất kỳ khía cạnh nào theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào.

7.    Việc thực hiện đơn lẻ hay một phần đối với bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào sẽ không ngăn cản việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào khác. Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp trong Điều Khoản Chung này có tính tích lũy và sẽ không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác hợp lý hoặc được pháp luật quy định.