Honey, Don’t Run Away - Nam Nhân Tổng Tài, Đừng Rời Bỏ Tôi