Cleaner K - Kẻ Dọn Dẹp K
Cleaner K - Kẻ Dọn Dẹp K

Cleaner K - Kẻ Dọn Dẹp K

Yêu thích
"Ở Hàn Quốc này, kẻ mạnh chính là luật. Có tiền thì vô tội, không tiền thì có tội". Con gái của Kim Jin bị người ta bạo hành tập thể dẫn đến mất khả năng làm mẹ, nhưng những kẻ gây tội lại được tại ngoại vì có bố mẹ là quan chức cấp cao, không chỉ vậy, rõ ràng là người bị hại nhưng cô bé lại phải...
Xem thêm